Item 15.2 Draft BAF 19-20 v30.04.19

Item 15.2 Draft BAF 19-20 v30.04.19